Перелік питань для підготовки студентів до підсумкового модульного контролю

Модуль «Офтальмологія»

Змістовий модуль 1

 1. Зоровий аналiзатор, його значення у пiзнаннi зовнiшнього свiту.
 2. Iсторiя розвитку офтальмології. Засновники вiтчизняноi офтальмології. Київська школа офтальмології.
 3. Досягнення сучасноi офтальмології. Видатнi офтальмологи: В.П.Фiлатов, Й.Р.Меркулов, Н.О.Пучковська, М.Л. Краснов, М.М. Краснов, С.М. Федоров.
 4. Поняття про абсолютну, професiйну та громадську слiпоту. Головнi причини слiпоти. Профiлактика слiпоти у дорослих та дiтей.
 5. Слiпота. Показник слiпоти. Навчання та працевлаштування слiпих (УТОС).
 6. Формування зорових образiв. Роль кори головного мозку у актi зору. Теорії акту зору.
 7. Рогівка. Її будова, кровопостачання , властивостi та функції.
 8. Райдужка. Її будова, кровопостачання, властивостi та функції.
 9. Вiйкове (цiлiарне) тiло та хорiоiдея. Iх будова, функції.
 10. М'язи райдужки, та вiйкового тiла. Сiтківка, її будова, функції паличок та ковбочок.
 11. Анатомiя зорового нерву, особливостi його будови та топографії.
 12. Кришталик. Його функції, живлення, властивостi.
 13. Кровопостачання очного яблука.
 14. Будова орбiти та її вмiст.
 15. М'язи повiк. Iх функцiя та iнервацiя.
 16. Будова кон'юнктиви. Клiнiчнi ознаки її нормального стану.
 17. Анатомiя сльозових органiв. Методи дослiдження сльозових шляхiв.
 18. Зовнiшнi м'язи ока. Iх iнервацiя та функції.
 19. Сутiнковий зiр, його порушення, методи дослiдження.
 20. Дослiдження гостроти зору. Формула гостроти зору.
 21. Принципи побудови таблиць для визначення гостроти зору. Кут зору.
 22. Периферiйний зiр та його дослiдження. Види порушень поля зору.
 23. Кольоровiдчуття, його порушення, методи дослiдження. Теорії кольоровiдчуття.
 24. Основнi елементи свiтозаломноi системи ока. Поняття про дiоптрiю.
 25. Види клiнiчноi рефракції. Роль зовнiшнього середовища в формуваннi рефракції.
 26. Методи визначення рефракції (об'єктивнi та суб'єктивнi).
 27. Корекцiя аметропії у дiтей.
 28. Оптичнi окулярнi стекла та iх застосування. Контактнi лiнзи та iх застосування.
 29. Об'єм та довжина акомодації, її зв'язок з рефракцiею. Найдальша та найближча точки ясного зору.
 30. Акомодацiя та її вiковi змiни. Пресбiопiя.
 31. Гiперметропiя, її клiнiка, дiагностика та корекцiя.
 32. Мiопiя,її клiнiка, причини розвитку.
 33. Ускладнення короткозоростi. Профiлактика прогресування мiопії.
 34. Астигматизм, його види та корекцiя.
 35. Аномалії положення повiк (ентропiон, ектропiон, птоз, лагофталм). Причини iх виникнення, клiнiка, методи лiкування.
 36. Запальнi захворювання повiк, ячмiнь, халязiон. Клiнiка, лiкування.
 37. Блефарити, iх клiнiка та лiкування
 38. Хронiчний дакрiоцистит, його етіологiя, клiнiка, лiкування.
 39. Флегмонозний дакрiоцистит, клiника та лiкування.
 40. Дакрiоцистит немовлят, клiнiка та лiкування.
 41. Запальні захворювання орбіти (остеоперіостит, флегмона орбіти, тромбоз печеристої пазухи), клiнiка та лiкування.

 

Змістовий модуль 2

 

 1. Методи дослiдження переднього вiдрiзку ока (фокальне, бiфокальне освiтлення, бiомiкроскопiя).
 2. Методи дослiдження оптичних середовищ ока.
 3. Клiнiчний перебiг та методи лiкування гострих запалень слизовоi оболонки.
 4. Клiнiчнi вияви, етiологiя та методи лiкування хронiчних кон'юнктивитiв.
 5. Гонобленорея немовлят та дорослих. Профiлактика.
 6. Аденовiруснi кон'юнктивити. Iх клiнiка та лiкування.
 7. Дифтерiя ока. Її клiнiка , дiагностика, лiкування.
 8. Диференцiйна дiагностика фолiкулярних уражень кон'юнктиви (трахома, фолiкулез, фолiкулярний кон'юнктивiт).
 9. Загальнi принципи лiкування трахоми.
 10. Стадії трахоми, iх клiнiка. Суспiльна та особиста профiлак тика трахоми.
 11. Ускладнення трахоми з боку повiк та рогівки.
 12. Класифiкацiя кератитiв. Загальнi принципи iх лiкування.
 13. Клiнiка та наслiдки кератитiв.
 14. Повзуча виразка роговоi оболонки.її клiнiка та лiкування.
 15. Паренхiматозний кератит. Його клiнiка та лiкування.
 16. Герпетичнi кератити. Iх дiагностика та лiкування.
 17. Серозний iрiдоциклiт. Його клiнiчнi особливостi, перебiг, дiагностика, лiкування.
 18. Клiнiчнi ознаки фiбринозного iрiдоциклiту, етiологiя, патогенез, методи лiкування.
 19. Ускладнення та наслiдки iрiдоциклiтiв.
 20. Лiкування iрiдоциклiтiв. Засоби, якi розширюють зiницю. Показання та протипоказання до iх застосування.
 21. Шляхи вiдтоку внутрiшньоочної рiдини.
 22. Динамiчна класифiкацiя глаукоми.
 23. Методи ранньоi дiагностики глаукоми. Значення диспансерного обстеження хворих на глаукому.
 24. Клiнiчнi форми первинної глаукоми, лiкування.
 25. Дiференцiйна дiагностика первинної глаукоми та катаракти.
 26. Гострий напад глаукоми, його клiнiка. Дiференцiйна дiагностика з iрiдоциклiтом.
 27. Невiдкладна допомога при гострому приступi глаукоми.
 28. Вторинна глаукома,її причини, клiнiка, лiкування.
 29. Природжена глаукома,її причини, клiнiка i лiкування.
 30. Аномалії положення кришталика, дiагностика, ускладнення, лiкування.
 31. Природжена катаракта. Клiнiка, дiагностика, методи лiкування.
 32. Стадії розвитку старечоi катаракти. Дiагностика та лiкування.
 33. Дiагностика та лiкування консервативне початковоi стадії старечоi катаракти.
 34. Травматична катаракта. Особливостi її перебiгу, ускладнен-ня, хiрургiчне лiкування.
 35. Ускладнена катаракта, її причини, клiнiка, лiкування.
 36. Вторинна катаракта,її клiнiка, причини виникнення, хiрургiчне лiкування.
 37. Афакiя, її ознаки, корекцiя.

 

Змістовий модуль 3

 

 1. Головнi умови бiнокулярного зору. Значення бiнокулярного зору у виборi професії.
 2. Спiвдружня косоокiсть, дiагностика, види.
 3. Прихована косоокiсть, клiнiка, дiагностика.
 4. Уявна косоокість, клiніка, дiагностика.
 5. Принципи лiкування спiвдружньоi косоокостi.
 6. Паралiтична косоокiсть, її ознаки, дiференцiйна дiагностика, методи лiкування.
 7. Ознаки проникаючих поранень очного яблука. Невiдкладна допомога при них.
 8. Проникаючi поранення очей, ускладненi наявнiстю стороннього тiла. Методи локалiзації стороннього тiла в оцi.
 9. Принципи видалення внутрiшньоочних стороннiх тiл при проникаючих пораненях очей.
 10. Ускладнення проникаючих поранень.
 11. Симпатичне запалення, його клiнiка, профiлактика, лiкування.
 12. Контузії очного яблука. Iх прояви та лiкування.
 13. Стороннi тiла рогівки та невiдкладна допомога при них.
 14. Електроофтальмiя.її клiнiчнi прояви та перша допомога.
 15. Ендофтальмiт та панофтальмiт. Iх клiнiка, причини, лiкування.
 16. Хiмiчнi опiки очей, клiнiка, невiдкладна допомога.
 17. Термiчнi опiки очей, клiнiка, невiдкладна допомога.
 18. Внутрiшньоочні пухлини, клiнiчний перебiг, лiкування.
 19. Вiйськова лiкарська експертиза при захворюваннi очей.
 20. Виявлення агравації та симуляції. Контрольнi методи виявлення гостроти зору.
 21. Встановлення групи iнвалiдностi внаслiдок порушення зору.
 22. Офтальмоскопiя, її види.
 23. Картина нормального очного дна.
 24. Клiнiка невриту зорового нерву. Причини, диференцiйна дiагностика з застiйним диском зорового нерву.
 25. Офтальмоскопiчна картина застiйного диску зорового нерву. Значення його у дiагностицi пухлин мозку.
 26. Змiни очного дна при гiпертонiчнiй хворобi
 27. Змiни очного дна та цукровому дiабетi.
 28. Змiни очного дна при захворюваннях крові.
 29. Змiни очного дна при СНІД.
 30. Вiдшарування сiткiвки, етiологiя, клiнiка, лiкування.
 31. Гострi порушення кровообiгу сiткiвки. Причини, клiнiка, лiкування.