Наукова діяльність

На кафедрі запланована ініціативна НДР «Оптимізація методів діагностики, профілактики та лікування глаукоми, уражень сітківки при діабеті, первинної глаукоми та катаракти» за спеціальністю 14.01.18 – офтальмологія.

Державний реєстраційний номер 0116 U 008232

Початок НДР – листопад 2016

Закінчення НДР – грудень 2019


Список наукових та навчально-методичних праць

кандидата медичних наук, доцента кафедри офтальмології та оториноларингології, виконуючої обов'язки завідувача

кафедри офтальмології та оториноларингології

Коробової Олександри Василівни

п/п

Назва праці

Характер

робо-ти

Вихідні дані

1

2

3

4

І. Наукові праці за профілем кафедри, опубліковані до захисту кандидатської дисертації.

1 Эффективность зрительной реабилитации больных с катарактой и сахарным диабетом ІІ типа Стаття Питання експериментальної та клінічної медицини: зб. статей. – Вип. 15, Т. 2. – Донецьк.: ДонНМУ, 2011. – С. 111-115. (Фахове видання)
2 Роль матриксной металлопротеиназы-9 в развитии диабетической ретинопатии Стаття Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології: зб. наук. праць. – Київ-Луганськ. – Вип. 3 (105), 2011. –– С. 161-165.

(Фахове видання)
3 Металлопротеиназа-9 и ее тканевой ингибитор при диабетической ретинопатии Стаття Университетская клиника. – Т. 8, №1, 2012. – С. 8-12.

(Фахове видання)
4 Изменение уровней металлопротеиназы-9, ее тканевого ингибитора и цитокинов у больных сахарным диабетом 2 типа: 1 год наблюдения Стаття Таврический

медико-биологический вестник. – Т. 15, № 3, ч. 3 (59). – 2012. – С. 117-120.

(Фахове видання)

 
5 Динамика прогрессирования диабетической ретинопатии при сахарном диабете ІІ типа после удаления катаракты Стаття Офтальмологичес-кий журнал. – № 6. – 2012. – С. 20-25.

(Фахове видання)

 
6 Возможность применения симвастатина в лечении диабетической ретинопатии при сахарном диабете 2 типа Стаття Офтальмология. Восточная Европа. – 1 (16). – 2013. – С. 108-118.

 
7 Соотношение маркеров деградации внеклеточного матрикса в патогенезе диабетической ретинопатии Стаття Университетская клиника. – Т. 9, № 2, 2013. – С. 146-149.

(Фахове видання)

 
8 Активность матриксной металлопротеиназы-9 при диабетической ретинопатии Тези Український науково-медичний молодіжний журнал. – № 1. – 2011. – С. 344.
9 Анализ уровня матриксной металлопротеиназы-9 и тканевого ингибитора матриксной металлопротеиназы-1 при диабетической ретинопатии Тези Матеріали наук. -практ. конференції офтальмологів з міжнародною участю «Філатовські читання». – Одеса, Україна. – 2012. – С. 159-160.
10 Результаты 1-го года наблюдения за больными сахарным диабетом 2 типа, прооперированными по поводу катаракты Тези Український науково-медичний молодіжний журнал. – Спеціальний випуск №3. – 2012. – С. 264.
11 Внутриглазные концентрации провоспалительных цитокинов при различных стадиях диабетической ретинопатии Тези Матеріалы 75-го міжнародного медичного конгресу молодых ученых «Актуальні проблеми клінічної, теоретичної, профілактичної медицини, стоматології та фармації». – Донецьк.: «Каштан», 2013. – С. 175-176.

 
12 Коррекция дислипидемии у больных диабетической ретинопатией и сахарным диабетом ІІ типа Тези Матеріали наук. -практ. конференції офтальмологів з міжнародною участю «Філатовські читання», присв. 80-річчю тканинної терапії за методом академіка В. П. Філатова. – Одеса, Україна. – 2013. – С. 281-282.
13 The progression of diabetic retinopathy in type 2 of diabetes mellitus and its treatment with statins Тези Congress of the European Society of Ophthalmology (SOE) 2013, 8–11 June, 2013, Copenhagen, Denmark. Abstracts. – P. 15.

 
14 Факторы системы протеолиза-антипротеолиза во влаге передней камеры больных с диабетической ретинопатией Тези Мат. научно-практ. концеренции с международным участием

«Азаровские чтения. Нейроофтальмоло-гия. Патология сетчатки», 17-18 октября, 2013. – Судак, Украина. –– С. 216.
15 Течение диабетической ретинопатии после хирургического лечения катаракты Тези Ювілейна наук. -практ. конф. за участю міжнародних спеціалістів «Новітня офтальмохірургія та сучасні можливості діагностики і лікування очної патології»: зб. праць. – Київ. – 2013. – С. 237-238.
ІІ. Наукові праці за профілем кафедри, опубліковані після захисту кандидатської дисертації.

 
16 Иммуномодулирующая терапия в комплексе профилактики помутнений роговой оболочки после бактериальных кератитов и язв Стаття Архів офтальмології України. – Т. 3, № 2. – 2015. – С. 70-73.

(Фахове видання)

 
17 Эффективность статинов и фибратов в профилактике прогрессирования диабетической ретинопатии у больных сахарным диабетом 2 типа: 1 год наблюдений Стаття Архів офтальмології України. – Т. 3, № 2. – 2015. – С. 74-79.

(Фахове видання)

 
18 Роль порушень у системі протеолізу в розвитку діабетичної ретинопатії Стаття Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія. – 2 (54). – 2016. – С. 68-73.

(Фахове видання)

 
19 Прогностическое значение показателей протеолиза в формировании диабетической ретинопатии Стаття Міжнародний ендокринологіч-ний журнал. – 3 (75). – 2016. – С. 32-36.

(Фахове видання)
20 Role of matrix metalloproteinase 9 and its tissue inhibitor 1 in development and prognosis of diabetic retinopathy Стаття Фізіологічний журнал. – Т. 62, № 5. – 2016. – С. 37-44.

(Журнал включено до наукометричної бази Scopus)
21 The peculiarities of providing ophthalmosurgical care for the patients with ocular traumas Стаття Recent trend in Science and Technology management. — № 1, V. 1. The Collection includes the 7th International Conference «Recent trend in Science and Technology management» Held by SCIEURO in London 23-29 January 2017. – P. 6-10.

(Збірник включено до наукометричної бази Web of Science)
22 Состояние сетчатки у больных сахарным диабетом ІІ типа после факоэмульсификации катаракты Тези Медична і медико-педагогічна реабілітація дітей з аномаліями рефракції та захворюваннями окорухового апарат: VI науково-практ. конфереції дитячих офтальмологів України з міжнародною участю 18-19 червня, 2015 року: збірник праць. – Київ, Фенікс, 2015. – С. 99-101.

 
23 Возможности эндовитреального применения стероидов у больных сахарным диабетом 2 типа после факоэмульсификации осложненной катаракты Тези Мат. науково-практ. конференції офтальмологів Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областей України, 7-8 жовтня. – Запоріжжя, 2015. – С. 176-177.

 
24 Novel from the bottom upwards air bubble technique for ND:YAG laser posterior capsulotomy under silicone oil endotamponade

 
Тези 16th Congress of European Society of Retina Specialists: 8-11 September 2016: thesis. – Copenhagen, 2016. Режим доступу:

http://euretina.org/copenhagen2016/programme/free-papers-details.asp?id=4458&day=0
25 Взаимосвязь уровня цитокинов внутриглазной жидкости с развитием послеоперационных осложнений у больных глаукомой в сочетании с катарактой Тези Сучасні аспекти військової медицини: збірник наукових праць Національного військово-медичного клінічного центру «ГВКГ» МО України. – випуск 23. – Київ. – 2016. – С. 47-49.
ІІI. Авторські свідоцтва та патенти
26 Спосіб лікування хворих на діабетичну ретинопатію Патент Патент 69428, Україна, МПК (2012.01), А61F 9/00, A61P 9/08 (2006.01), A61P 9/14 (2006.01). Заявник та володар патенту Донецький національний медичний університет ім. М. Горького. –

№ u 2011 12760; Заявл. 31.10.2011; Опубл. 25.04.2012, Бюл. № 8.
IV. Основні навчально-методичні праці, які опубліковані за період науково-педагогічної діяльності за профілем кафедри
27 Аспекты биоэтики в преподавании офтальмологии студентам медицинских ВУЗов Стаття Вопросы здравоохранения Донбасса. Сборник

научно-педагогичес-ких статей. Выпуск 24. — Донецк. -2011. -С.157-165.
28 Некоторые аспекты преподавания офтальмологии студентам англоязычных групп медицинских вузов Стаття Вопросы здравоохранения Донбасса: Сб. научно-педагогических статей. – Вып. 25. – 2012. – Донецк. – С. 49-53.
29 Особенности формирования практических навыков по офтальмологии у студентов медицинских факультетов Стаття Проблемні питання педіатрії та вищої медичної освіти. Збірник наукових праць, присвячений пам’яті професора Ю.М. Вітебського (YІІ випуск). – Донецьк. – 2013 р. — С.174-177.
30 Особенности преподавания раздела «Травма органа зрения» врачам-интернам и врачам-курсантам офтальмологам Стаття Архів офтальмології України. – Т. 4, № 2 (6). – 2016. – С. 108-111.

 
31 Особенности преподавания раздела «Травма органа зрения» при подготовке интернов-офтальмологов Тези Філатовські читання: наук. -практ. конф. офтальмологів з міжнар. участю: 19-20 травня 2016: тези доп. – Одеса, 2016. – С. 92-93.

 
32 Современная специфика преподавания раздела «Травма органа зрения» врачам-интернам и курсантам Тези Сучасні аспекти військової медицини: збірник наукових праць Національного військово-медичного клінічного центру «ГВКГ» МО України. – Випуск 23. – Київ. – 2016. – С. 45-46.