ІНСТРУКЦІЯ З ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

 

 

  1. Загальні положення

 

Оцінювання навчальної діяльності студентів в умовах впровадження Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС) організації навчального процесу (далі Інструкція) встановлює порядок застосування різних шкал оцінювання відповідно до принципів Болонського процесу та Європейської кредитно-трансферної системи.

Оцінювання – це один із завершальних етапів навчальної діяльності студента та визначення успішності навчання. Процедура та методика оцінювання суттєво впливають на остаточні результати, на можливість корегування організації навчального процесу з метою поліпшення його якості, аналізу та на статистичну достовірність оцінок. Тому під час оцінювання необхідно надавати перевагу стандартизованим методам: тестуванню, структурованим письмовим роботам, структурованому за процедурою контролю практичних навичок в умовах, що наближені до реальних.

За змістом необхідно оцінювати досягнення студентом визначених результатів навчання, зокрема рівень сформованості знань, вмінь, навичок та компетенцій, що визначені в Освітньо-професійній програмі та зазначені у навчальній програмі відповідної навчальної дисципліни.

Це положення розроблене з метою вдосконалення чинної в університеті системи контролю якості знань та вмінь студентів та адаптації до загальноєвропейських вимог, визначених Європейською системою залікових кредитів (ECTS).

Положення унормовує організацію проведення підсумкового модульного контролю знань студентів.

 

  1. Організація і проведення підсумкового модульного контролю

 

2.1. Зарахування залікових модулів.

2.1.1. Контроль навчальної діяльності студентів здійснюється за допомогою рейтингової системи оцінювання за 200-бальною та за національною (4-х бальною) шкалами. Також здійснюється ранжирування студентів за шкалою ECTS.

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни за 200 бальною та за національною (4-х бальною) шкалами виставляється кафедрою, а ранжирування за шкалою ECTS здійснює профільний деканат.

2.1.2. Зарахування залікових модулів з дисциплін, включених в індивідуальний навчальний план студента, здійснюється за результатами поточного і підсумкового модульного контролю (ПМК) якості знань студента протягом навчального року без організації екзаменаційних сесій.

2.1.3. Студент отримує підсумкову оцінку із зарахуванням йому навчальної дисципліни у даному семестрі, якщо він виконав всі види навчальної роботи, передбачені навчальною програмою, без порушення встановлених термінів, успішно пройшов поточний та модульний контроль і набрав кількість балів, яка відповідає позитивній  підсумковій семестровій модульній оцінці.

 

2.2. Проведення модульного контролю

2.2.1. Модульний контроль проводиться за навчальним матеріалом окремих змістовних модулів по завершенню вивчення всіх тем модуля на останньому контрольному занятті з модуля.

2.2.2. Модульний контроль складається з 2 частин:

перша частина — письмове або комп’ютерне тестування,

друга частина — усна співбесіда з викладачем (контроль засвоєння практичних навичок, аналіз лабораторних/інструментальних методів діагностики, вміння провести диференційну діагностику та поставити попередній діагноз тощо).

2.2.3. До підсумкового контролю допускаються студенти, які виконали всі види робіт, передбачені навчальною програмою, і під час вивчення модуля набрали кількість балів, не меншу за мінімальну.

2.2.4. Форми підсумкового контролю мають бути стандартизованими і включати перевірку теоретичної та практичної підготовки.

2.2.5. Конкретні форми підсумкового модульного контролю з дисципліни визначаються у робочій навчальній програмі.

2.2.5. Завдання для модульної контрольної роботи та критерії їх оцінювання розробляються професорсько-викладацьким складом профільної кафедри. Викладач кафедри проводить і оцінює модульні контрольні роботи.

2.2.6. Тривалість проведення ПМК становить 4 академічні години на групу: письмового або комп’ютерного тестування – не більше ніж 1-2 академічні години та усної співбесіди – не більше ніж 2-3 академічні години.

2.2.7. Письмові або комп’ютерні контрольні роботи зберігаються на кафедрі до кінця навчального року.

2.2.8. Модульний контроль та терміни його проведення планують відповідно до графіка навчального процесу.

Для того, щоб уникнути перенавантаження студентів, проводиться не більше одного модульного контролю в групі протягом одного дня.

2.2.9. Упродовж семестру з усіх навчальних дисциплін, передбачених навчальним планом, проводяться модульні контролі, які є обов’язковими для всіх студентів.

2.2.10. Кількість модульних контролів при вивченні тієї чи іншої дисципліни визначається кафедрою.

Рекомендована кількість модульних контролів залежить від обсягу навчальної дисципліни: до 100 аудиторних годин включно – проводиться принаймні один модульний контроль, понад 100 годин – може бути більше модульних контролів (відповідно до робочої програми дисципліни).

При цьому, навіть при наявності більше 100 аудиторних годин з дисципліни, кафедра може прийняти рішення про проведення одного модульного контролю по закінченню вивчення дисципліни.

2.2.11. Питання для ПМК, критерії оцінювання контрольних завдань доводяться викладачем до відома студентів на початку вивчення навчальної дисципліни. На поточних заняттях викладач знайомить студентів із зразками контрольних завдань.

2.2.12. Питання, за якими здійснюється підсумковий модульний контроль з навчальної дисципліни, мають бути на відповідній кафедрі, можуть розміщуватись на сайті кафедри в електронній  формі і видаватись студентам на їх вимогу.

2.2.13. Результати підсумкового модульного контролю доводяться до відома студентів після його звершення.

2.2.14. Студент, який не згоден з отриманою за результатами модульного контролю оцінкою, має право подати апеляцію безпосередньо після оголошення оцінки. У цьому випадку завідувач кафедри призначає апеляційну комісію, яка зобов’язана розглянути апеляцію в присутності студента. Повторне складання модуля під час апеляції не допускається.

 

2.3. Порядок перескладання модулів

2.3.1. Студент, який з поважної причини не зміг з’явитися на модульний контроль, за дозволом декана може складати про­пущений модульний контроль у визначений деканатом за узгодженням з кафедрою термін.

2.3.2. Якщо студент не виконав усіх видів навчальних завдань, передбачених навчальним планом з цієї дисципліни, або не ліквідував заборгованість у двотижневий період після закінчення модулю, викладач в екзаменаційно-заліковій відомості робить запис „не допущений”.

2.3.3. У разі, якщо за підсумками ПМК студент набрав менше 48 балів і після повторного виконання завдань у двотижневий період, тоді в екзаменаційно-заліковій відомості викладач робить запис „незадовільно”.

2.3.4. Студент, який пропустив контрольні заходи з поважних причин (документально обґрунтованих), зобов’язаний повідомити деканат про причини пропуску та в тижневий строк після одужання подати довідку медичного закладу.

2.3.5. Студенти, які за даними екзаменаційно-залікових відомостей отримали на кінець семестру (за результатами семестрового контролю) не більше двох незадовільних оцінок або „не зараховано” допускаються до перескладання дисципліни/дисциплін.

Перескладання допускається не більше двох разів: один раз викладачу, другий – комісії за участю декана факультету. Оцінка другого перескладання є остаточною.

Ліквідація академічної заборгованості в цьому випадку відбувається тільки після закінчення поточного семестру, але до початку нового семестру у встановлений деканатом час за погодженням з кафедрою за додатковими відомостями.

2.3.8. Студенти, які у встановлений термін не ліквідували академічну заборгованість за попередній семестр, або отримали протягом семестру більше двох незадовільних оцінок з двох навчальних дисциплін (у т.ч. за результатами ПМК), відраховуються із Університету.

 

  1. Методика оцінювання успішності студентів при проведенні модульного контролю

3.1. При виставленні балів за модульний контроль оцінці підлягають: рівень теоретичних знань та практичні навички з тем, включених до змістових модулів.

3.2. Максимальна кількість балів ПМК дорівнює 80.

3.3. Підсумковий модульний контроль вважається зарахованим, якщо студент набрав не менше 48 балів або 60% від максимальної кількості балів.

3.4. За ПМК студент отримує дві оцінки – за першу частину (письмовий або комп’ютерний тестовий контроль) та за другу частину (контроль засвоєння практичних навичок, аналіз лабораторних/інструментальних методів діагностики, вміння провести диференційну діагностику та виставити попередній діагноз тощо).

3.5. Оцінка за першу частину ПМК (письмовий або комп’ютерний тестовий контроль) виставляється наступним чином —

▪ для студентів:

— 91 – 100% правильних відповідей – оцінка «5»;

— 76 – 90%  правильних відповідей – оцінка «4»;

— 61 – 75%  правильних відповідей – оцінка «3»;

— менше 61%  правильних відповідей – оцінка «2»;

 

▪ для лікарів-інтернів:

— 91 – 100% правильних відповідей – оцінка «5»;

— 81 – 90%  правильних відповідей – оцінка «4»;

— 71 – 80%  правильних відповідей – оцінка «3»;

— менше 71%  правильних відповідей – оцінка «2».

3.6. Оцінка за другу частину ПМК виставляється за національною (4-х бальною) шкалою.

3.7. Загальна оцінка за підсумковий модульний контроль розраховується як середнє арифметичне від оцінок першої та другої частини.

Наприклад. Комп’ютерне або письмове тестування – 87% правильних відповідей дорівнює оцінці «4», а співбесіда з викладачем – «5». Середня оцінка за ПМК складає: (4 + 5) : 2 = 4,5 або 72 бали (80 х 4,5 : 5).

3.8. Оцінка з дисципліни, за якою передбачено один ПМК, складається з суми балів, яку студент отримав за поточну успішність та балів, які він отримав за ПМК.

Наприклад, студент за поточну успішність отримав 110 балів, а за ПМК – 72 (як у п. 3.7). Таким чином загальна оцінка за дисципліну становить – 110 + 72 = 182 бали, а за національною шкалою – «5». 

3.9. Оцінка з дисципліни, за якою передбачено кілька ПМК, а також з дисципліни, яка вивчається на кількох курсах (наприклад, внутрішня медицина, педіатрія та ін.), розраховується як середнє арифметичне оцінок за окремі модулі.

Наприклад, модуль №1 – 168 балів + модуль №2 – 186 балів + модуль №3 – 179 балів : 3 = 177,6 або 178 балів, що дорівнює за національною шкалою оцінці – «4».

3.10. Від здачі ПМК звільняються студенти, у яких оцінка за поточну успішність становить — 4,9-5,0.

У цих студентів оцінка за дисципліну дорівнює «5», а кількість балів — 200.