ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ВІДПРАЦЬОВУВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ ТА ПІДВИЩЕННЯ РЕЙТИНГУ СТУДЕНТАМИ

ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 • Положення вводиться для посилення відповідальності та координації роботи деканатів, навчального відділу, навчально-методичного відділу, кафедр, науково-педагогічних працівників з контролю за навчально-виховним процесом в Донецькому національному медичному університеті з метою підвищення рівня успішності студентів, виховання у них почуття відповідальності, дисциплінованості, більш свідомого ставлення до навчання, розуміння необхідності оволодіння знаннями та вміннями.
 • Студенти Університету зобов’язані відвідувати лекції, практичні, лабораторні, семінарські заняття; не запізнюватися на заняття; приходити на заняття своєчасно, відповідно до розкладу занять.
 • Студентам забороняється пропускати усі види занять без поважних причин, запізнюватися на заняття, заходити в аудиторію під час занять, передчасно виходити з аудиторії без дозволу викладача. У випадку запізнення на початок заняття студент повинен увійти в аудиторію тільки за дозволом викладача.
 • При цикловому розкладі занять пропуском вважається час фактичної відсутності студента на занятті не менше 2-х академічних годин. Відсутність на занятті більше 2-х академічних годин вважається пропуском всього заняття.
 • Всі лекції є обов’язковими для відвідування всіма студентами. Написання тексту лекції присутніми студентами є довільним, викладачі кафедри не мають права вимагати від студента, який був присутнім на лекції, пред’явлення конспекту лекції, або проводити до нього дисциплінарні міри, такі як виставляти «нб» за дане заняття, тощо.

Студент повинен знати поданий на лекції матеріал, що є складовою частиною навчальної програми, та відповісти на питання за даною темою лекції на відповідному практичному (семінарському) занятті та підсумковому контролі.

 • До підсумкового модульного контролю (ПМК) студент допускається за умови, якщо він не має пропущених практичних (семінарських, лабораторних) занять і лекцій, виконав всі види робіт, передбачені навчальним планом та навчальними програмами дисциплін і під час вивчення модуля, за поточну успішність набрали кількість балів, не меншу за мінімальну.
 • Систематичне запізнення без поважних причин (більше 2-х разів) є свідомим порушенням навчальної дисципліни та невиконанням графіку навчального процесу, про що викладач (або завідувач кафедри) повідомляє декана доповідною запискою.
 • Студент, який допустив пропуск заняття, зобов’язаний у 3-денний термін після виходу на навчання подати в деканат дані щодо причин пропуску та заяву про дозвіл на відпрацювання та одержати допуск на відпрацювання пропущеного заняття (визначеного зразка).
 • Поважні причини пропуску занять, запізнення на заняття повинні бути підтверджені документами:

— довідкою про хворобу студента встановленої форми;

— довідкою про запізнення рейсового транспорту, що завадило студенту вчасно прибути на заняття (видається начальником вокзалу, автостанції чи перевізником);

— довідкою про виклик до слідчих органів або до військового комісаріату;

— наказом ректора або розпорядженням по деканату про участь студента у громадських заходах Університету або факультету;

— відрядженням;

— довідкою про чергування у гуртожитку;

— розпорядженням по деканату про дозвіл вважати пропуски занять виправданими за сімейними обставинами (весілля, народження дитини, смерть близьких тощо) на підставі заяви студента, але не більше ніж на три дні;

— довідкою про донорство.

 • У випадку поважної причини пропуску, як то виклик до військкомату, здача крові (донорство) та ін., декан може видати допуск «без відпрацювання заняття», або з «відпрацюванням у навчальний час».
 • Пропуски занять, які не мають документального підтвердження, вважаються пропущеними без поважної причини.
 • Студенти, які мають 40 і більше годин пропущених занять без поважних причин або систематично спізнюються на заняття, отримують дозвіл на відпрацювання тільки у декана.

Таким студентам розпорядженням по деканату вноситься попередження про неприпустимість подібних порушень.

Особові справи студентів, які мають 40 і більше годин пропущених занять без поважних причин або систематично спізнюються на заняття, і продовжують пропускати заняття без поважних причин, виносяться на розгляд ректорату для вирішення питання про оголошення догани.

 • Студенти, які мають 120 і більше годин пропущених занять без поважних причин за семестр, підлягають (за поданням декана) відрахуванню з Університету, як за невиконання навчального плану.
 • Якщо студент з поважних причин (у випадку зниження працездатності внаслідок порушень функцій організму) пропустив понад 120 годин за семестр, йому надається академічна відпустка, повторний курс навчання або відпустка по догляду за дитиною.
 • Кафедри зобов’язані до 5 числа кожного місяця подавати в деканат інформацію (за попередній місяць) про стан успішності та пропуски занять студентами з дисциплін, які викладаються.

Дані на останній місяць семестру про академічну заборгованість (кількість «нб», «2», не складених ПМК) подаються кафедрою в деканат протягом 3-х днів після закінчення семестру. Відповідальність за подання даної інформації покладається на завідувача кафедри.

1.16. Відпрацювання незадовільних оцінок, які було отримано за поточну успішність, не є обов’язковим.

 

 1. ПОРЯДОК ВІДПРАЦЬОВУВАННЯ ПРОПУЩЕНИХ ЗАНЯТЬ

 

 • На кожній кафедрі складається графік відпрацювання пропущених занять, в якому повинна зазначатися дата прийому відпрацювань (не менше 1-2 днів щотижня, а після закінчення семестру – щоденно від 9.00 до 12.00 годин), зазначається місце (аудиторія), час відпрацювання та прізвище викладача.
 • Відпрацювання пропущених занять студентами усіх факультетів Університету проводиться згідно графіку відпрацювань пропущених занять, або індивідуального графіку, затвердженого деканом факультету та завідувачем кафедри.
 • Відпрацювання пропущених практичних (семінарських) занять проводяться, як правило, за попереднім записом студентів. Запис на відпрацювання проводиться безпосередньо на кафедрі в «Журналі запису на відпрацювання пропущених занять».
 • Відпрацювання окремих тем занять може проводитися організованими групами (три і більше студентів) з використанням для контролю знань студентів завдань із збірників тестів для проведення ліцензійного іспиту „Крок 1" та „Крок 2".
 • До одного викладача в один день на відпрацювання пропущених занять може записатися не більше 15-20 студентів.
 • Відпрацювання пропущених занять за індивідуальним графіком проводиться з перевіркою знань та вмінь у повному обсязі у спеціально визначений навчальним доцентом кафедри час, або за кафедральним графіком відпрацювань пропущених занять, що співпадає з вільним від занять часом студента.
 • Відпрацювання пропущених занять виконується у повному обсязі згідно графіка відпрацювань або індивідуального графіка і розпочинається у перший день виходу студента на заняття. Відпрацювання проводиться: не більше одного заняття на день, а з дозволу декана – двох занять.
 • Відпрацювання занять без дозволу декана, а у випадку його відсутності заступника, та без індивідуального графіка заборонено.
 • Студентам, за їх бажанням, надається можливість перескладання незадовільних поточних оцінок протягом двотижневого терміну після отримання поточної незадовільної оцінки, але не пізніше дня проведення підсумкового контролю, під час консультацій та відпрацювань практичних (семінарських) занять за графіком чергування викладачів кафедри, затвердженим розпорядженням завідувача кафедри.
 • Практичні (семінарські) заняття, пропущені без поважних причин мають бути відпрацьовані упродовж 4-х тижневого терміну від дати пропуску. Після цього терміну відпрацювання пропущених занять без поважних причин здійснюється лише за окремим розпорядженням декана факультету.
 • Студенту надається можливість відпрацювати у 4-х тижневий термін пропущене лекційне заняття. Для відробки пропущеного лекційного заняття студент зобов’язаний представити лектору, чи іншій уповноваженій особі на кафедрі конспект лекції, написаний на підставі плану пропущеного лекційного заняття, отриманого у лектора, або реферат, написаний по темі пропущеного лекційного заняття та пройти співбесіду з викладачем. Результат написання реферату та співбесіди оцінюється як «зараховано» чи «не зараховано».
 • Результати відпрацьовування та перескладань вносяться в „Журнал відробок пропущених практичних занять…” і „Журнал обліку відвідувань і успішності студентів ”.
 • Дозволи на відпрацювання студентами занять та виконані індивідуальні графіки зберігаються на кафедрі протягом навчального року.

 

 1. ПІДВИЩЕННЯ РЕЙТИНГУ

 

3.1. У графіку навчального процесу за необхідності передбачається додатковий термін для завершення вивчення окремих модулів з дисциплін, їх перескладання, підвищення рейтингу, тощо – 1-2 тижні до закінчення семестру на 1 — (5) 6 курсах.

3.2. У період додаткового терміну (1-2 тижні до завершення семестру) на кожній кафедрі студент має право щоденно з 9.00 до 12.00 відпрацювати пропущені заняття (завершити вивчення окремих модулів з дисциплін), скласти або перескласти підсумковий модульний контроль (якщо по ньому отримані незадовільні оцінки), а також за бажанням підвищити свій рейтинг.

3.3. Протягом одного тижня студент може підвищити рейтинг лише з 5 занять, включаючи підсумковий модульний контроль.

3.4. На кожній кафедрі складається графік відпрацювання пропущених занять або підвищення рейтингу, в якому зазначається місце (аудиторія), час відпрацювання та прізвище викладача. Цей графік затверджується деканом факультету та завідувачем кафедри.

3.5. Підвищення рейтингу студентами усіх факультетів Університету проводяться, як правило, за попереднім записом студентів. Запис на підвищення рейтингу проводиться безпосередньо на кафедрі в «Журналі запису на відпрацювання пропущених занять» з приміткою – «підвищення рейтингу».

3.6. У додатковий термін кафедри забовʼязані кожен день подавати в деканат інформацію про студентів, які підвищували рейтинг.

3.7. Контроль за кількістю занять/ПМК, за якими здійснювалося підвищення рейтингу, покладається на профільний деканат.